Επαγγελματική Ευθύνη Λογιστών - Φοροτεχνικών

Επιλεγμένα ασφαλιστικά προγράμματα που απευθύνονται σε επαγγελματίες φοροτέχνες και λογιστές


Ή καλέστε μας στο 210-6199500

Generali

Ασφαλιζόμενος: Ένας έκαστος ατομικά λογιστής/ φοροτεχνικός εργαζόμενος ως ελεύθερος επαγγελματίας, καθώς και λογιστικό/ φοροτεχνικό γραφείο με μέγιστο πλήθος συνεργατών και υπαλλήλων 5 άτομα.

Κάλυψη: Καλύπτεται η Επαγγελματική Αστική Ευθύνη του ασφαλιζόμενου, για την σύμφωνα με τον νόμο ευθύνη του έναντι τρίτων, η οποία απορρέει από φορολογικές / φοροτεχνικές υπηρεσίες και την τήρηση βιβλίων σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία.
Πιο συγκεκριμένα, η κάλυψη αφορά σε:

Όρια ευθύνης και ετήσια μικτά Ασφάλιστρα ανά ασφαλισμένο (συμπεριλαμβανομένων 20%ΔΣ & 15% ΦΑ):

Όρια Ευθύνης Ετήσιο κόστος
Για ετήσιες αμοιβές μέχρι €100.000
Ετήσιο κόστος
Για ετήσιες αμοιβές μέχρι €200.000
Απαλλαγή ανά απαίτηση
€ 30.000 ανά περιστατικό και ανώτατο αθροιστικό όριο ευθύνης € 200,00 € 235,00 € 500,00
€ 50.000 ανά περιστατικό και ανώτατο αθροιστικό όριο ευθύνης € 235,00 € 285,00 € 500,00
€ 100.000 ανά περιστατικό και ανώτατο αθροιστικό όριο ευθύνης € 360,00 € 440,00 € 1.000,00
€ 200.000 ανά περιστατικό και ανώτατο αθροιστικό όριο ευθύνης € 550,00 € 670,00 € 2.000,00
€ 300.000 ανά περιστατικό και ανώτατο αθροιστικό όριο ευθύνης € 690,00 € 845,00 € 3.000,00
€ 500.000 ανά περιστατικό και ανώτατο αθροιστικό όριο ευθύνης € 950,00 € 1.175,00 € 3.000,00

Βάση κάλυψης: Claims Made. Ημερομηνία αναδρομικής ισχύος η ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης με εκτεταμένη περίοδο αναγγελίας απαιτήσεων 6 μήνες από την διακοπή της κάλυψης.

Γεωγραφικά Όρια: Η κάλυψη ισχύει μόνο εντός Ελληνικής Επικράτειας.

Δίκαιο / Δικαιοδοσία: Ελληνικό δίκαιο/ Δικαστήρια των Αθηνών.

Προϋποθέσεις:

Ειδικές Εξαιρέσεις: